0
0
Subtotal: 0.00
לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.

תקנון הצטרפות של בית עסק
לאמנת ANIMAL FRIENDLY

הואיל:   והעמותה מעניקה לבתי עסק תעודות “ANIMAL FRIENDLY” המאשרות, כי בפעילותו העסקית, העסק אינו פוגע בבעלי חיים;
והואיל:  והעסק התחייב והצהיר, כי בפעילותו העסקית אינו פוגע בבעלי חיים;
והואיל:  ועל יסוד התחייבויות העסק והצהרותיו, הסכימה העמותה להעניק לעסק תעודה ולפרסם אותו באתר שלה ובפרסומים נוספים והכל ללא תשלום;

מונחים
 1. בתקנון זה תהיינה למונחים הבאים המשמעות שבצידן כמפורט להלן:
“העמותה” – עמותת אנימל פרנדלי, ע.ר 580724706
“בית העסק” – (שם העסק, ח.פ/עוסק מורשה)
“נאמן ANIMAL FRIENDLY” – אדם שהוסמך ע”י העמותה לערוך ביקורות בבתי עסק, ונושא תעודה המעידה על כך.
“תעודת ANIMAL FRIENDLY” – תעודה שמעניקה העמותה לבתי עסק שעונים על קריטריונים כמפורט בתקנון זה.
“קריטריונים לתעודה” – כמפורט בנספח א’ לתקנון.

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: מונחים
 1. בתקנון זה תהיינה למונחים הבאים המשמעות שבצידן כמפורט להלן:
“העמותה” – עמותת אנימל פרנדלי, ע.ר 580724706
“בית העסק”– (שם העסק, ח.פ)
“נאמן ANIMAL FRIENDLY” – אדם שהוסמך ע”י העמותה לערוך ביקורות בבתי עסק, ונושא תעודה המעידה על כך.
“תעודת ANIMAL FRIENDLY”– תעודה שמעניקה העמותה לבתי עסק שעונים על קריטריונים כמפורט בתקנון זה.
“קריטריונים לתעודה” – כמפורט בנספח א’ לתקנון.

התחייבויות והצהרות בית העסק
 1. בית העסק מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בכל הקריטריונים לתעודה.
 2. בית העסק מצהיר, כי ידוע לו שהתעודה מוענקת על יסוד הצהרותיו כי הוא עומד בקריטריונים לתעודה, והוא מתחייב להמשיך ולעמוד בהם כל עוד תקנון זה עומד בתוקפו.
 3. בית העסק מצהיר, כי ידוע לו שהעמותה מעניקה את תעודת ANIMAL FRIENDLY ואת הפרסום הנלווה לה חינם אין כסף, חרף הוצאותיה והשקעת משאביה, והכל על יסוד התחייבויותיו והצהרותיו בתקנון זה. לפיכך, מתחייב בית העסק להקפיד הקפדה יתירה לעמוד בכל אחת מהתחייבויותיו שלפי תקנון זה.
 4. בית העסק מתחייב לאפשר לנאמן ANIMAL FRIENDLY לערוך ביקורת בבית העסק על מנת לוודא, כי בית העסק פועל בהתאם לקריטריונים לתעודה.
 5. בית העסק מצהיר ומתחייב שיסיר מיד את תעודת ANIMAL FRIENDLY וכל אזכור לה אם יקבל הודעה בכתב מהעמותה על ביטול זכאותו.
 6. בית העסק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת תקנון זה משמעה פגיעה קשה במוניטין של ANIMAL FRIENDLY ובאמינותה בעיני הציבור, ומשכך מתחייב לשלם לעמותה כפיצוי מוסכם ומוערך מראש מיד כנגד דרישתה סך 10,000 ₪ אם יתברר, כי הפר מי מהתחייבויותיו או הצהרותיו, והכל מבלי לפגוע בזכותה של העמותה לפעול למיצוי זכויותיה לפי כל דין.
התחייבויות והצהרות העמותה
 1. העמותה מתחייבת להעניק ללא עלות תעודת ANIMAL FRIENDLY לבית העסק לאחר חתימת תקנון זה, ובהתאם לשיקול דעתה, לאחר עריכת ביקורת נאמן ANIMAL FRIENDLY בבית העסק.
 2. העמותה מתחייבת לפרסם את בית העסק בפרסומיה השונים, ללא עלות, לרבות באתר האינטרנט שלה.
 3. העמותה מתחייבת להתיר לבית העסק לעשות שימוש בלוגו העמותה בפרסומיו השונים, כל עוד תקנון זה עומד בתוקפו.
תוקף התקנון
 1. התקנון יהא בתוקף לשנה אחת מיום חתימתו, והוא יוארך אוטומטית כל שנה.
 2. בית העסק רשאי להודיע לעמותה בכל עת על ביטול הצטרפותו, ולשם כך ייתן לעמותה הודעה מוקדמת בכתב בת 30 יום. בתקופת ההודעה המוקדמת ימשיך בית העסק לעמוד בקריטריונים לתעודה.
 3. העמותה תהא רשאית להודיע לבית העסק בכל עת על ביטול הצטרפותו, ולפי שיקול דעתה. תוקף הביטול יהא ממועד מתן ההודעה.
מבצעים והנחות
 1. בית העסק יהיה רשאי ליתן הנחות למחזיקי תעודת ANIMAL FRIENDLY למשפחות וליחידים, ולפי שיקול דעתו.
 2. החליט בית העסק על מתן הנחות כאמור, יעביר הודעה בכתב על כך לעמותה, אשר תדאג, בהקדם האפשרי, לפרסם את המבצע בפרסומיה השונים לרבות באתר האינטרנט שלה.
 3. החליט בית העסק להפסיק את המבצע, יודיע על כך מיד לעמותה, אשר תדאג מצידה לעדכן על כך בפרסומיה השונים.
 4. בית העסק מתחייב לעמוד בתנאי המבצע כל עוד עומד הוא בתוקפו, וכל עוד לא ניתנה לעמותה הודעה על ביטולו.
שונות
 1. כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לתקנון זה, וכל הודעה שנשלחה ע”י צד אחד למשנהו בדואר רשום תחשב שהתקבלה בתום 72 שעות ממועד משלוחה כאמור.
 2. לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד תהא סמכות מקומית לדון בכל סכסוך הנובע מתקנון זה.
 3. העמותה תהא רשאית מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה, לעדכן תקנון זה. הודיעה העמותה לבית העסק על תיקון התקנון, העסק יהא רשאי לחתום על התקנון החדש או להודיע על ביטול התקנון, כאמור בסעיף 12 לעיל. מובהר ומוסכם מראש, כי לא יעשה עדכון לתקנון בתדירות של יותר מאחת לשנה.
נספח א’ קריטריונים לתעודה כללי
 1. בית העסק מאמץ את אמנת ANIMAL FRIENDLY במלואה.
 2. בית העסק נוהג בהגינות ובהתאם לחוק ולהסכמים עליהם הוא חתום עם עובדיו, לקוחותיו וספקיו.
מזון
 1. אין במוצרי המזון שבית העסק מייצר או מוכר רכיבים כלשהם מהחי, ובכלל זה, בשר, ביצים, חלב, דבש.
 2. בית העסק אינו מתיר הכנסת מוצרי מזון שבהם רכיבים מהחי כאמור לעיל לתחומי בית העסק, ובכלל זה אינו מתיר שימוש בציוד בית העסק לאחסון מוצרי מזון כאמור.
אירוח
 1. בית העסק מחוייב באשר למזון כאמור בסעיפים 3 ו-4 לעיל.
 2. בית העסק אינו עושה שימוש במוצרים אחרים מהחי כגון פרוות, צמר, נוצות, עור משי וכד’.
אופנה / ביגוד / הנעלה
 1. בית העסק אינו עושה שימוש במוצרים מהחי כגון פרוות, צמר, נוצות, עור משי וכד’.
תמרוקים
 1. בית העסק אינו עושה שימוש במוצרים מהחי.
 2. התמרוקים לא נוסו על בעלי חיים.
נותני שירות כלליים (רואי חשבון, עורכי דין, חנויות, מוסכים וכד’)
 1. המזון שמוגש בבית העסק הוא טבעוני בלבד.
 2. בית העסק אינו מתיר הכנסת מוצרי מזון שבהם רכיבים מהחי כאמור לעיל לתחומי בית העסק, ובכלל זה אינו מתיר שימוש בציוד בית העסק לאחסון מוצרי מזון כאמור.
 

הצטרפות לנאמני
ANIMAL FRIENDLY

המליצו לנו על כוכבי
ANIMAL FRIENDLY

אות ‘ANIMAL FRIENDLY’ לכוכבים ניתן עבור פעולות מיוחדות ויוצאות דופן שעשה המועמד למען בעלי חיים או ביחס לאנשים שמקדישים את חייהם למען בעלי חיים.

נשמח מאוד אם תוכלו להמליץ לנו פה על כוכבים, אלופים, שלדעתכם מגיע להם אות הוקרה מיוחד על המעשים שלהם למען בעלי החיים, ולמען עולם טוב יותר עבורם.

המליצו לנו על עסקים
ANIMAL FRIENDLY

אנו מעניקים אותות ANIMAL FRIENDLY לעסקים שהם ידידותיים לבעלי חיים.
עסקים שהם ידידותיים לבעלי חיים, הם עסקים שלא מנצלים בעלי חיים בשום צורה ואופן.
נשמח מאוד אם תוכלו להמליץ לנו כאן, על עסקים כאלה, שלדעתכם מגיע להם לקבל מאיתנו אות הוקרה.
אות ANIMAL FRIENDLY לעסק בתחום המזון, ניתן לעסק טבעוני.
אות ANIMAL FRIENDLY לכל עסק אחר, ניתן לעסק שאינו עושה שימוש בשום דרך ב’מוצרים’ מן החי (עור, צמר, פרוות, נוצות, משי)
. * אתם יותר ממוזמנים להמליץ על עצמכם אם בבעלותכם עסק שהוא ANIMAL FRIENDLY.

אות A/F לעסקים

 • אות ANIMAL FRIENDLY היא סוג של ‘תעודת הכשר’ המעידה על כך שהעסק אינו פוגע ואינו מנצל בעלי חיים בשום צורה, ובהיותו כזה, הרי הוא ידידותי לבעלי החיים.
 • אות ANIMAL FRIENDLY לעסקים, תוענק לכל עסק, שיכריז על אימוץ חזונה של ANIMAL FRIENDLY, כנוסחו לעיל, תוך התחייבות שהעסק אינו פועל בשום אופן וצורה בפגיעה בבעלי החיים.
 • העסק יוכל לעשות שימוש באות ANIMAL FRIENDLY הן כסימון על מוצריו או בפרסום עסקו, בנייר המכתבים שלו, על כרטיסי הביקור, ובכל דרך שיראה לנכון.
 • לצורך קבלת אות ANIMAL FRIENDLY יחתום העסק על הסכם התקשרות עם עמותת ANIMAL FRIENDLY, בו תעוגנה התחייבויותיו, לרבות מתן הרשאה לנציגי העמותה לבקר בעסק ולבחון את עמידתו בתנאי ההסכם.
 • כעמותה עלינו לקדם את המודעות לכך, שאות ANIMAL FRIENDLY היא לא רק ‘תעודת הכשר’ גרידא, אלא שהיא מעידה על כך שנושא התו הוא עסק בעל קוד מוסרי אתי גבוה, כי מי שלא מנצל בעלי חיים, חזקה עליו שגם אינו מנצל את עובדיו ו/או לקוחותיו.
 • עלינו לקדם את המודעות לכך שאות ANIMAL FRIENDLY היא לא רק ‘תעודת הכשר’ אלא גם תעודת הוקרה, ותעודת כבוד, שמאמצת את דברי הלל ש”במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש” משנה אבות ב , ה.
 • עמותת ANIMAL FRIENDLY מקווה ומאמינה, שאותן נקודות אור בודדות של בעלי אות ANIMAL FRIENDLY, תהיינה סימני דרך, המאירים עולם חשוך, ושאליהם יצטרפו עוד ועוד עסקים, שיהפכו את עולמנו האפל והעצוב למואר באור יקרות.