0
0
Subtotal: 0.00
לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.

תקנון הצטרפות של אדם
לאמנת ANIMAL FRIENDLY

הואיל:   והעמותה מעניקה ליחידים תעודות “ANIMAL FRIENDLY” המאשרות, כי בהתנהלותו היומיומית היחיד אינו פוגע בבעלי חיים;
והואיל:  והיחיד/ה התחייב/ה והצהיר/ה, כי בהתנהלותו/ה היומיומית אינו/ה פוגע בבעלי חיים;
והואיל:  ועל יסוד התחייבויות היחיד/ה והצהרותיו/ה, הסכימה העמותה להעניק ליחיד/ה תעודה ולפרסם אותו/ה באתר שלה ובפרסומים נוספים לפי הסכמתו/ה בלבד והכל ללא תשלום;
לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

מונחים– בתקנון זה תהיינה למונחים הבאים המשמעות שבצידן כמפורט להלן:
“העמותה” – עמותת אנימל פרנדלי, ע.ר 580724706
“היחיד/ה”– (שם משפחה, שם פרטי, תעודת זהות)
“תעודת ANIMAL FRIENDLY”– תעודה שמעניקה העמותה ליחידים שעונים על קריטריונים כמפורט בתקנון זה
“קריטריונים לתעודה”– כמפורט בנספח א’ לתקנון.

התחייבויות והצהרות היחיד/ה
 1. היחיד/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הוא/היא עומד/ת בכל הקריטריונים לתעודה.
 2. היחיד/ה מצהיר/ה, כי ידוע לו/ה שהתעודה מוענקת על יסוד הצהרותיו/ה כי הוא/היא עומד/ת בקריטריונים לתעודה, והוא/היא מתחייב להמשיך ולעמוד בהם כל עוד תקנון זה עומד בתוקפו.
 3. היחיד/ה מצהיר/ה, כי ידוע לו/ה שהעמותה מעניקה את תעודת ANIMAL FRIENDLY ואת הפרסום הנלווה לה חינם אין כסף, חרף הוצאותיה והשקעת משאביה, והכל על יסוד התחייבויותיו/ה והצהרותיו/ה בתקנון זה. לפיכך, מתחייב/ת היחיד/ה להקפיד הקפדה יתירה לעמוד בכל אחת מהתחייבויותיו/ה שלפי תקנון זה.
 4. היחיד/ה מצהיר/ה שיגנוז/תגנוז מיד את תעודת ANIMAL FRIENDLY וכל אזכור לה אם יקבל/תקבל הודעה בכתב מהעמותה על ביטול זכאותו/ה לתעודה.
התחייבויות והצהרות העמותה
5. העמותה מתחייבת להעניק ללא עלות תעודת ANIMAL FRIENDLY ליחיד/ה לאחר חתימת תקנון זה
6. העמותה מתחייבת לפרסם את היחיד/ה בפרסומיה השונים, ללא עלות, ולפי הסכמתו/ה לרבות באתר האינטרנט שלה.
 1. העמותה מתחייבת להתיר ליחיד/ה לעשות שימוש בלוגו העמותה בפרסומיו/ה השונים, לרבות ברשתות החברתיות כל עוד תקנון זה עומד בתוקפו.
 2. היחיד/ה יהיה/תהיה זכאי/ת להנחות במסגרת מבצעי הנחות יחודיים שתיזום העמותה עם בתי עסק.
תוקף התקנון
9.  התקנון יהא בתוקף לשנה אחת מיום חתימתו, והוא יוארך אוטומטית כל שנה.
10. היחיד/ה רשאי/ת להודיע לעמותה בכל עת על ביטול הצטרפותו/ה, ולשם כך ייתן/תיתן לעמותה הודעה בכתב לעמותה באמצעות אתר האינטרנט.
 1. העמותה תהא רשאית להודיע ליחיד/ה בכל עת על ביטול הצטרפותו/ה ולפי שיקול דעתה. תוקף הביטול יהא ממועד מתן ההודעה.
שונות
12. כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לתקנון זה, וכל הודעה שנשלחה ע”י צד אחד למשנהו בדואר רשום תחשב שהתקבלה בתום 72 שעות ממועד משלוחה כאמור.
13. לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד תהא סמכות מקומית לדון בכל סכסוך הנובע מתקנון זה.
 1. העמותה תהא רשאית מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה, לעדכן תקנון זה. הודיעה העמותה ליחיד/ה על תיקון התקנון, העסק יהא/תהא רשאי/ת היחיד/ה לחתום על התקנון החדש או להודיע על ביטול התקנון, כאמור בסעיף 12 לעיל. מובהר ומוסכם מראש, כי לא יעשה עדכון לתקנון בתדירות של יותר מאחת לשנה.
נספח א’ קריטריונים לתעודה
 1. קראתי את אמנת ANIMAL FRIENDLY ואני מאמץ/ת את כל האמור בה.
 2. אני טבעוני/ת ואינני צורך/ת מזון מן החי ובכלל זה, בשר, ביצים, חלב, דבש.
 3. ברכישת תמרוקים/מוצרי ניקיון אני מוודא/ת כי המוצר לא נוסה על בעלי חיים.
 4. לא ארכוש מוצר שמעורב בו ניצול לרעה של בעלי חיים ובכלל זה עור/פרווה/נוצות/משי.
 5. אינני עושה שימוש במוצרים מן החי גם עבור אחרים.
 6. אני מאמץ בעל חיים אחד לפחות, ואם אין הדבר באפשרותי בנסיבות חיי, אני תומך במידת יכולתי בעמותה/ות למען בעלי חיים
 7. אשתדל להעדיף בתי עסק שקיבלו תעודת ANIMAL FRIENDLY.
   

הצטרפות לנאמני
ANIMAL FRIENDLY

המליצו לנו על כוכבי
ANIMAL FRIENDLY

אות ‘ANIMAL FRIENDLY’ לכוכבים ניתן עבור פעולות מיוחדות ויוצאות דופן שעשה המועמד למען בעלי חיים או ביחס לאנשים שמקדישים את חייהם למען בעלי חיים.

נשמח מאוד אם תוכלו להמליץ לנו פה על כוכבים, אלופים, שלדעתכם מגיע להם אות הוקרה מיוחד על המעשים שלהם למען בעלי החיים, ולמען עולם טוב יותר עבורם.

המליצו לנו על עסקים
ANIMAL FRIENDLY

אנו מעניקים אותות ANIMAL FRIENDLY לעסקים שהם ידידותיים לבעלי חיים.
עסקים שהם ידידותיים לבעלי חיים, הם עסקים שלא מנצלים בעלי חיים בשום צורה ואופן.
נשמח מאוד אם תוכלו להמליץ לנו כאן, על עסקים כאלה, שלדעתכם מגיע להם לקבל מאיתנו אות הוקרה.
אות ANIMAL FRIENDLY לעסק בתחום המזון, ניתן לעסק טבעוני.
אות ANIMAL FRIENDLY לכל עסק אחר, ניתן לעסק שאינו עושה שימוש בשום דרך ב’מוצרים’ מן החי (עור, צמר, פרוות, נוצות, משי)
. * אתם יותר ממוזמנים להמליץ על עצמכם אם בבעלותכם עסק שהוא ANIMAL FRIENDLY.

אות A/F לעסקים

 • אות ANIMAL FRIENDLY היא סוג של ‘תעודת הכשר’ המעידה על כך שהעסק אינו פוגע ואינו מנצל בעלי חיים בשום צורה, ובהיותו כזה, הרי הוא ידידותי לבעלי החיים.
 • אות ANIMAL FRIENDLY לעסקים, תוענק לכל עסק, שיכריז על אימוץ חזונה של ANIMAL FRIENDLY, כנוסחו לעיל, תוך התחייבות שהעסק אינו פועל בשום אופן וצורה בפגיעה בבעלי החיים.
 • העסק יוכל לעשות שימוש באות ANIMAL FRIENDLY הן כסימון על מוצריו או בפרסום עסקו, בנייר המכתבים שלו, על כרטיסי הביקור, ובכל דרך שיראה לנכון.
 • לצורך קבלת אות ANIMAL FRIENDLY יחתום העסק על הסכם התקשרות עם עמותת ANIMAL FRIENDLY, בו תעוגנה התחייבויותיו, לרבות מתן הרשאה לנציגי העמותה לבקר בעסק ולבחון את עמידתו בתנאי ההסכם.
 • כעמותה עלינו לקדם את המודעות לכך, שאות ANIMAL FRIENDLY היא לא רק ‘תעודת הכשר’ גרידא, אלא שהיא מעידה על כך שנושא התו הוא עסק בעל קוד מוסרי אתי גבוה, כי מי שלא מנצל בעלי חיים, חזקה עליו שגם אינו מנצל את עובדיו ו/או לקוחותיו.
 • עלינו לקדם את המודעות לכך שאות ANIMAL FRIENDLY היא לא רק ‘תעודת הכשר’ אלא גם תעודת הוקרה, ותעודת כבוד, שמאמצת את דברי הלל ש”במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש” משנה אבות ב , ה.
 • עמותת ANIMAL FRIENDLY מקווה ומאמינה, שאותן נקודות אור בודדות של בעלי אות ANIMAL FRIENDLY, תהיינה סימני דרך, המאירים עולם חשוך, ושאליהם יצטרפו עוד ועוד עסקים, שיהפכו את עולמנו האפל והעצוב למואר באור יקרות.